חיפוש באתר

נהלי רישום וביטול

נהלי רישום וביטול

נהלי רישום וביטול

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום ואופני התשלום הבאים. 

 

**למרכז הלמידה יש תקנון נפרד עליו יש לחתום במעמד ההרשמה.

 

*בתקנון נעשה שימוש בלשון זכר לצורך נוחות הרישום בלבד, בכל מקרה הכתוב מתייחס הן לזכר והן לנקבה.

 

1. שנת הפעילות במרכז קהילתי נווה דוד תחל בתחילת ספטמבר ותסתיים בסוף יוני אלא אם צויין אחרת.

 

2. התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית. התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי באתר המרכז הקהילתי  www.nevedavid.org.il, או בהמחאות או אשראי במשרדי המרכז הקהילתי. התשלום הינו מיום הרישום ועד לסוף שנת הפעילות ב- 30.6. 

 

3. בחישוב המחיר שוקללו מראש ימי החופשה (ערבי חג, ימי חג וחופשות חוה"מ) לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

 

4. משתתף החייב כסף למרכז הקהילתי בגין השתתפות בפעילות בשנים קודמות לא יוכל להירשם לשנת הפעילות החדשה, אלא לאחר שהסדיר את פירעון החוב כנדרש.

 

5. יתאפשר שיעור ניסיון ללא תשלום וללא התחייבות, באם תחליטו להישאר בחוג זה - שיעור הניסיון יחושב בתשלום החודשי.

 

6. פתיחתו של כל חוג וקיומו מותנה במספר מינימלי של נרשמים, מספר המשתנה מחוג לחוג עפ"י החלטת המרכז.

 

7. אם יצטמצם מספר המשתתפים בחוג במהלך השנה מתחת למספר מינימלי, תעמוד הזכות למרכז קהילתי נווה דוד לאחד או לסגור חוגים במקרה כזה יוחזר למשתתף החלק היחסי בתשלום עבור החוג.

 

8.  מספר המקומות בכל חוג מוגבל ומשתנה מחוג לחוג, לפיכך תינתן עדיפות למקדימים להירשם.

 

9. מרכז קהילתי נווה דוד אחראי על משתתפי החוגים רק בשעת פעילות החוג אליו נרשמו.

אין ביכולתו ואין זה באחריותו של המרכז הקהילתי להיות אחראי על הילדים משעת סיום החוג והלאה.

הגעת והוצאת הילדים בתום החוג באחריות ההורים!

 

10. במקרה של בעיות משמעת רשאי מנהל מרכז קהילתי נווה דוד להפסיק את פעילות המשתתף בחוג.

 

11. המחיר לחוגים אינו כולל ציוד אישי וחומרים, אלא אם כן יצויין במפורש אחרת. לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא.

 

12. המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן תכשיטים, אביזרים, פריטי לבוש או כל ציוד אחר של המשתתפים.

 

13. כל הנרשמים לפעילות במרכז הקהילתי מאשרים הסכמתם לקבל הודעות ועדכונים באמצעות מספרי הטלפון הניידים ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שנמסרו למרכז בעת ההרשמה. באחריות הנרשמים להודיע למזכירות המרכז על כל שינוי במספרי הטלפון/כתובת מייל.

 

14. כל הנרשמים והמשתתפים בפעילויות ובחוגי המרכז הקהילתי נותנים בזאת הסכמתם למרכז לביצוע צילומים של המשתתפים בחוגים ובפעילויות בזמן הפעילות, כולל צילום הילדים, ושימוש בצילומים אלה בכל אמצעי הפרסום של המרכז כולל המדיה האלקטרונית, עפ"י שיקול דעת של הנהלת המרכז הקהילתי.

 

15. הזכות לשינויים שמורה למרכז הקהילתי על פי צרכיו

 

תשלום והרשמה

 

1. ההרשמה והתשלום לחוגים תעשה מראש לתקופה של 10 חודשים על ידי בגיר באתר המרכז הקהילתי נווה דוד בכרטיס אשראי. או בהמחאות במשרדי המרכז.

 

2. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בימי חגים ומועדים.

 

3. במידה ומתבטלת פעילות מצד המרכז הקהילתי, מחוייב המרכז בהשלמת הפעילות בהודעה מראש למשתתפים.

 

4. הנרשמים לחוג עד לתאריך 14 בחודש יחוייבו עבור החודש כולו, הנרשמים החל מה-15 בחודש ועד סופו יחוייבו עבור מחצית החודש.

 

5. בגין הופעות ומסיבות סיום של החוגים/פעילויות ייתכן ויגבה תשלום בנפרד.

 

6. ביטוח לספורטאים בתחרות מקצועית יגבה בנפרד.

 

7. שיק חוזר או אשראי אשר לא יכובד ע"י חברת האשראי יחויב בדמי טיפול בסך 20 ₪.

 

8. לא תתאפשר הרשמה לחוג/פעילות ללא מילוי הפרטים הנדרשים.

 

9. מי שאין ברשותו כרטיס אשראי או המחאות ישלם במזומן. אך ורק באישור ההנהלה.

 

10. משתתף בחוג נחשב כ-"רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה, כולל הסדרת התשלום עבור כל שנת הפעילות.

 

הרשמה באמצעות האינטרנט חוסכת זמן וטירחה

 

 ביטול השתתפות 

 

1. משתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג ע"י מילוי טופס מיוחד (בקשה לביטול חוג) במשרדי המרכז הקהילתי, כולל חתימת המבקש והסבר לבקשה (ההסבר הינו לצורך קבלת משוב ושיפור השירות שלנו בלבד). או ע"י הודעה טלפונית למשרד.

 

2. הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב. בתנאי שהבקשה הוגשה ואושרה לביטול עד ה-25 לחודש. 

 

3. הפסקת הגבייה ו/או ההחזר הכספי יחולו החל מהחודש העוקב להודעת הביטול.

 

4. הפסקת חוג ביוזמת המשתתף והחזר תשלום כאמור בסעיף 1 תחוייב ב-15 ₪ דמי ביטול.

 

5. אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.

 

6. אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף. 

 

7. שיעורים שיבוטלו ע"י המרכז הקהילתי יוחזרו במועד חליפי.

 

8. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים. 

 

9. אין אפשרות לבטל השתתפות במהלך קיום קורסים, סדנאות וקייטנות אשר אינם שנתיים. 

 

 

שנת פעילות פורייה ונעימה לכולנו

המרכז הקהילתי נווה דוד - להיות במרכז העניינים

 

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות