חיפוש באתר

הגבלת אחריות

תקנון הגבלת אחריות

המרכז הקהילתי אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר

כמו כן המרכז אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיו"ב תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו

 

המרכז לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים ע"י המפרסמים באתר. כמו"כ המרכז אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים ומוצרים.

התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת ע"י החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע

המידע שמועבר ע"י המרכז הקהילתי אינו בא במקום אלא בנוסף לבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבעל המקצוע. המרכז אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע, ואינו נושא באחריות לכל אלה. המרכז אינו ממליץ להתקשר עם בעל מקצוע מסויים אלא אך מעביר מידע.

פרסום הפרטים של בעלי המקצוע ונותני השירותים אינו מהווה המלצה להתקשרות עימם. ההחלטה על התקשרות או הזמנת בעל מקצוע הנה על דעת המשתמש בלבד והוא ישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות.

המרכז אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע"י בעל המקצוע/ נותן השירות.

 

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר אינה כוללת את המרכז כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנודע בדבר. המרכז אינו צד לכל עסקה כזו, הוא לא ישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר, ולא יקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.

 

המרכז רשאי להוציא מהאתר מפרסמים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת מפרסמים חדשים – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

השימוש באתר ובתכנים ניתן כמו שהוא (As Is) בהתאם להחלטת המרכז, ולא תהיה לך (המפרסם) כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המרכז בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום.

המרכז אינו מתחייב ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, או יהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים תקלות או כשלים של חומרה, תוכנה, קווי ומערכות תקשורת אצל המרכז או מי מספקיו.

המרכז רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המרכז בקשר לכך.

-----

הנני מבין כי המרכז איננו מקבל על עצמו התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את המרכז מכל אחריות כלפי כל נזק שייגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש במידע שיימסר לי

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות